pTrc系列質粒

pTrc99a-Kan 別名:pTrc99a-Kan
 • 貨號:P8575
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:
 • 質粒用途:
 • 質粒類型:
 • 基因物種:
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrc99a 別名:pTrc-99a
 • 貨號:P0389
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:大腸桿菌
 • 質粒用途:蛋白表達
 • 質粒類型:基因CDS
 • 基因物種:空載體
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrcHis2A
 • 貨號:P1592
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:大腸桿菌
 • 質粒用途:蛋白表達
 • 質粒類型:基因CDS
 • 基因物種:空載體
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrcHisA
 • 貨號:P0813
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:大腸桿菌
 • 質粒用途:蛋白表達
 • 質粒類型:基因CDS
 • 基因物種:空載體
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrcHis2B
 • 貨號:VT0911
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:
 • 質粒用途:
 • 質粒類型:
 • 基因物種:
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrcHis2C
 • 貨號:VT0912
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:
 • 質粒用途:
 • 質粒類型:
 • 基因物種:
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrcHisB
 • 貨號:VT0908
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:
 • 質粒用途:
 • 質粒類型:
 • 基因物種:
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pTrcHisC
 • 貨號:VT0909
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:
 • 質粒用途:
 • 質粒類型:
 • 基因物種:
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
 • 18條記錄
捷豹的传说客服